Politika kvality

1

Politika kvality je závazná pro všechny pracovníky a vyžaduje jejich efektivní spolupráci v zájmu dosažení stálého zvyšování úrovně kvality.

Odpovědnost za kvality nesou pracovníci na všech úrovních a funkcích, přičemž každý pracovník je odpovědný za kvality své práce a každý vedoucí pracovník je odpovědný za kvality prací prováděných pod jeho vedením.

Vedení společnosti je garantem skutečnosti, že zajišťování kvality prováděných prací je nedílnou součástí filosofie organizace. Jeho povinností je koncepci důsledně prosazovat a poskytovat účinnou pomoc vytvářením finančních, materiálních a personálních podmínek, včetně potřebného výcviku a školení.

Ověřování plnění politiky kvality je prováděno systémem interních auditů, jejichž výsledky jsou pravidelně analyzovány za účelem zlepšování výsledků společnosti.

Politika kvality navazuje na závazek, který společnost přijala a přihlašuje se, že při své činnosti bude používat tyto zásady managementu kvality:

  • Jako prostředek ke spokojenosti zákazníků volit kvality, která je nadřazena jiným kritériím jako základní předpoklad konkurence schopnosti. Prohlubování důvěry zákazníků chápat jako trvalý proces, jako trvalý zdroj prosperity. Poskytovat efektivní pomoc všem zákazníkům, kteří pomoc očekávají nebo potřebují.
  • Efektivně řešit rizika finanční, tržní, technická a společenská a zabezpečit splnění zákonných požadavků ve všech oblastech kde se organizace pohybuje. Jako klíčový nástroj trvale udržitelného rozvoje firmy používat technologie přívětivé k životnímu prostředí.
  • Vytvořit vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, které umožní, v případě potřeby, společně pružně reagovat na požadavky zákazníka. Trvale produkovat a podporovat inovační procesy včetně moderních metod řízení, informačních systémů a používané technologie.
  • Osobní odpovědností každého pracovníka firmy a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň. Produkovat kvality i při vnitřních fázích procesu a tuto zásadu vynucovat na tom kdo dílčí část práce předává. Vytvořit kolektiv zaměstnanců spokojených ve své práci, kteří mohou nejen odvádět dobrou práci v dobré kvalitě, ale jsou sami zdrojem nových myšlenek k neustálému zlepšování kvality

Jednatel organizace je přesvědčen, že zavedením a uplatňováním všech zásad řízení managementu kvality se zlepší postavení organizace na trhu v předmětu podnikání. Plnění shora uvedených zásad a cílů povede k vyšší kvalitě provedených akcí, k vyšší efektivitě činností, zvýšenému uznávání kvality a spolehlivosti organizace.

František Šťástka,
jednatel

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové