Politika kvality

1

Organizace SATO spol s.r.o. se dlouhodobě úspěšně uplatňuje na trhu v oblasti řezáni a těsnění spár živičných a betonových vozovek, mostních závěrů a lokálních oprav betonových a živičných ploch , technologie raženého betonu, artbetonu na pozemních komunikacích, ale i na soukromých pozemcích.

Při své činnosti se společnost orientuje na uspokojování potřeb svých zákazníků a to nejenom ve vztahu ke kvalitě všech výstupů. Je si zároveň plně vědoma toho, že veškerá její činnost má také bezprostřední vliv na životní prostředí a v neposlední řade i na bezpečnost a ochranu zdraví nejen svých pracovníků, ale i jiných osob, se kterými přichází do kontaktu.

Proto zavedeni systému kvality práce považuje za důležitý článek zlepšení řízeni společnosti a vyhlašuje tuto politiku:
  • Prezentovat se jako komplexní dodavatel výše uvedených prací a činnosti při vytváření dobrých partnerských vztahů se zákazníky a dodavateli
  • Sledovat a naplňovat platné právní a jiné předpisy a potřeby organizace v oblasti kvality poskytovaných služeb
  • Pravidelně monitorovat a vyhodnocovat své činnosti s ohledem na kvalitu poskytovaných služeb
  • Vytvářet podmínky pro stanovování a přezkoumávání systému kvality
  • Seznamovat prokazatelným způsobem všechny osoby řízené organizaci s touto politikou a zajistit její dostupnost pro zainteresované strany.
  • Pravidelně tuto politiku přezkoumávat k zajištění její neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu k organizaci.
  • Přijmout závazek k prevenci úrazovosti a poškozovaní zdraví svých zaměstnanců při všech druzích činností a k neustálému zlepšovaní řízení výkonnosti organizace v oblasti BOZP.

Organizace SATO, spol. s r.o. v souladu s touto politikou se zavazuje neustále zlepšovat systém kvality a prohlašuje tuto politiku za závaznou pro všechny svoje zaměstnance.

František Šťástka,
jednatel

Naše služby
nabízíme po celé ČR
zejména v lokalitách:

Praha

Karlovy Vary

Ústí nad Labem

Plzeň

Brno

Hradec Králové